Vedtekter

Vedtekter for Teatrets Venner
Stiftet 29.juli 1939

Vedtatt 29.april 1983. Endret 7.april 1987, 15.november 1995, 20.mai 1996, 4.mai 1999, 7.april 2008, 12.april 2010, 8.februar 2011, 18.mars 2013 og 13.februar 2017.

§ 1 Teatrets Venner har til formål å støtte Trøndelag Teater og styrke interessen for scenisk kunst i Trondheim og distriktet. Foreningen er en selvstendig juridisk person, og hefter bare for de forpliktelser årsmøtet eller styret påtar den.

§ 2 Medlemmer av foreningen er: Personlige medlemmer.

Kontingenten bør fastsettes i årsmøtet.

Kontingenten gjelder for sesongen 1.juli til 30.juni og forfaller til betaling 30.juni hvert år.

§ 3 Til å styre foreningen og forvalte dens midler velger årsmøtet et styre som er slik sammensatt: Styreleder, nestleder, sekretær, regnskapsfører, arrangementsansvarlig og et styremedlem. Alle velges for ett år. Dersom det oppstår en situasjon som medfører at et styremedlem må erstattes før funksjonstiden er omme, har styret fullmakt til å supplere seg selv med et nytt styremedlem fram til neste årsmøte. Styret kan gjøre bindende vedtak i alle saker når minst fire styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

§4 Styrets leder og et styremedlem i felleskap representerer foreningen utad og har rett til å signere på ethvert dokument på vegne av foreningen. Et samlet styre kan i særlige tilfeller gi andre fullmakt til å opptre på vegne av Teatrets Venner.

§ 5 Ordinært årsmøte blir holdt hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet behandler:

1. Årsmelding

2. Regnskap og revisors beretning

3. Kontingent for neste periode

4. Budsjett

5. Innkomne forslag og forslag fra styret

6. Valg av medlemmer til styret i henhold til §3

7. Valg av to medlemmer til valgkomiteen

8. Valg av revisor

§ 6 Det foretas en opptelling av stemmeberettigete før valget gjennomføres. Stemmeberettigede er de som har betalt medlemskap for inneværende periode. Valgkomiteen legger fram forslag til styremedlemmer, valgkomité og revisor. Leder velges ved særskilt valg. Det skal foretas skriftlig valg når: • det foreligger forslag om flere enn en person til et verv En kandidat som får mer enn halvparten av stemmene er valgt.

§7 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov, eller når minst 20 medlemmer forlanger det.

§8 Innkalling til årsmøte skal skje med minst 2 ukers varsel. Innkalling til årsmøte kunngjøres i medlemsbladet og på foreningens hjemmeside. På hjemmesiden skal årsmelding legges ut.

§9 Et årsmøte kan endre vedtektene når minst 2/3 av de stemmeberettigede er enige om endringen.

§10 Vedtak om oppløsing av foreningen kan alene fattes av 2 påfølgende årsmøter med minst 14 dagers mellomrom. Det ene kan være et ordinært årsmøte. På begge møter kreves at minst ¾ av de avgitte stemmer er for oppløsning. Treffes gyldig vedtak om oppløsning av foreningen, velger årsmøtet samtidig et styre på tre medlemmer til å forestå avviklingen.

 

 

Retningslinjer for gjennomføring av årsmøte for Teatrets Venner
Vedtatt på foreningens årsmøte 13.februar 2017

Ved gjennomføring av foreningens Årsmøter skal følgende forretningsorden følges:

1. Åpning (ved styreleder)
2. Telling av stemmeberettigede (Jmf. § 6 i foreningens vedtekter av 13.02.2017)
3. Godkjenning av innkallingen
4. Valg av møtesekretær
5. Valg av møteleder
……………………..……. Møteleder overtar ………………………………………….
6. Valg av protokollunderskrivere
7. Godkjenning av saksliste

Møtet gjennomføres deretter i henhold til godkjent saksliste, og i tråd med foreningens vedtekter.
Protokollen ferdigstilles snarest mulig etter avsluttet møte, og sendes protokollunderskriverne.
Underskrevet protokoll legges ut på foreningens hjemmeside som pdf.